Školski izbori

Ideja o organizovanju školskih izbora stara je koliko i sama Zaječarska inicijativa, meÄ‘utim, uslovi za njeno ostvarivanje su stečeni tek 2017. godine. Zaječarska inicijativa više od 10 godina podržava Ä‘ačke parlamente u Timočkoj krajini kroz program „Mladi u pokretu“. Podržano je preko 80 projekata koji su omogućili mladim ljudima da se angažuju u svojoj školi i zajednici oko izazova sa kojima se susreću, kao i da steknu prva znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, graÄ‘anski aktivizam, ljudska prava, izbori i drugo.

U saradnji sa Ä‘ačkim parlamentom zaječarske Gimnazije, organizovan je čitav niz aktivnosti, neophodan za uspešno realizovanje izbora. Sam parlament se susretao sa problemima u funkcionisanju, pre svega sa načinom odabira predstavnika i definisanjem kriterijuma za odabir. Stoga, organizovani su izbori kako bi se učenici i profesori ohrabrili za učešÄe u životu škole i lokalne zajednice, a rad samih parlamenata unapredio.

Učenici su prošli kroz čitavu kampanju kroz koju prolaze i političari pre i tokom izbora. Bili su u prilici da prikupe potpise za svoju kandidaturu, da planiraju i realizuju kampanju u školi, učestvuju u javnim debatama, i na zabavan i kreativan način upoznaju sa demokratskim procesima i institucijama, i ohrabre za dalje učešÄ‡e u društvenom životu. Veliki broj učesnika i “glasača” u samoj školi, kao i interesovanje lokalnih medija za ovaj dogaÄ‘aj, govore o uspešnosti ove inicijative, koja u budućnosti može poslužiti kao platforma za  unapreÄ‘ivanje, popularizaciju i primenu u drugim školama i gradovima.

Dan solidarnosti

Dan solidarnosti bio je uspešna humanitarna inicijativa izvedena u saradnji sa učenicima srednjih škola u Zaječaru i brojnim lokalnim preduzećima. Od preko 600 prijavljenih učenika, odabrano je 253, koji su rasporeÄ‘eni na jednodnevni volonterski rad u 106 malih i srednjih preduzeća, što ovu inicijativu čini najobimnijom filantropskom akcijom, sprovedenom u Istočnoj Srbiji.

Učenici su dan (13.11.2015), umesto u školi, proveli volontirajući i učestvujući u delatostima preduzeća po sopstvenom izboru. Preduzeća su zauzvrat, donirala sredstva za cilj koji su učenici sami odabrali. Za jedan dan prikupljeno je 1500 evra, koji su donirani za ureÄ‘enje park-šume Kraljevica.

Razlozi za ovakav odabir leže u činjenici da je Kraljevica lokacija koju mnogi Zaječarci smatraju simbolom svog grada, o kojem, nažalost, dugi niz godina nije dovoljno brinuto. Staze su bile zarasle, neobeležene i sa slabim osvetljenjem. “Zaječarska inicijativa” i fondacija “Iskorak”, u saradnji sa mladim srednjoškolcima, na ovaj način su pokušali da doprinesu očuvanju Kraljevice, kao jednog od najznačajnijih i najvrednijih prirodnih bogatstava Zaječara i Zaječaraca.

 

Kreativne i edukativne radionice u Omladinskom centru

Uz podršku i pomoć Zaječarske inicijative realizovane su mnogobrojne radionice različitih sadržaja, kroz koje su prošli mahom mladi, ali i nešto stariji polaznici. Radionice su učesnicima omogućile pre svega upuštanje u zabavni kreativni proces, istraživanje sopstvenih skrivenih talenata, razvijanje kognitivnih i socijalnih veština kroz rad u manjim grupama, razvijanje sposobnosti korišÄ‡enja mašte, kako bi se, kroz stvaralaštvo razvile inovativne ideje i proizvodi.

Samo neke od realizovanih radionica su: radionica kreativnog pisanja, fotografije, glume, crtanja i slikanja, stand up komedije, stencil grafita, novinarstva, primenjenog dizajna... Pored kreativnih, uspešno su organizovane i edukativne radionice praktičnih veština, kursevi jezika itd.

Mnogi od učesnika, koji su prošli kroz radionice su i nakon završetka programa nastavili da primenjuju i razvijaju veštine i znanja stečene na njima.

 

Mladi protiv fašizma

Zaječarska inicijativa je podržala i pomogla snimanje i objavljivanje muzičke kompilacije “Mladi protiv fašizma”, u saradnji sa neformalnom grupom “Gradska deca”. Na kompilaciji se nalazi 13 autorskih pesama, na čijem stvaranju, snimanju i post-produkciji je raÄ‘eno preko 3 meseca. Odabrani izvoÄ‘ači iz cele Timočke krajine okupljeni oko kompilacije, pripadnici različitih progresivnih muzičkih žanrova (klasičan rok, hevi metal, elektro, hip hop), kroz raznovrsne muzičke izraze su poslali univerzalnu poruku o različitosti, toleranciji, solidarnosti i poštovanju ljudskih prava kao najvišim humanističkim idealima.

 

Transformator

Jedna od najuspešnijih priča sigurno je realizacija “Transformator” programa, čiji je osnovni cilj bio rešavanje prioritetnih problema u lokalnim zajednicama na području Timočke krajine kroz motivisanje njenih graÄ‘ana, kako bi sami odabrali i pokrenuli inicijative od značaja za poboljšanje kvaliteta života čitave zajednice. Naročit naglasak stavljen je na one inicijative koje se tiču transformacije i adaptacije javnih prostora i njihovog korišÄ‡enja, ohrabrivanja i podrške marginalizovanim grupama stanovništva, zaštite životne okoline, razvoja i negovanja filantropije u lokalnoj zajednici i na nivou “susedstva”, kao i osnaživanje mladih u njima.

Program je realizovan tokom 2013. i 2014. godine, kada je podržano ukupno 14 projekata iz Zaječara, Boljevca, Bora, Kladova, Majdanpeka, Knjaževca i Sokobanje. Za ukupnu vrednost sredstava u iznosu od 60 hiljada dolara, konkurisalo je preko 60 udruženja građana i neformalnih grupa.

Neka od konkretnih dostignuća ovog programa su: otvoreni omladinski klubovi u Boljevcu i Knjaževcu, otvoren umetnički paviljon u Majdanpeku, renovirana trim staza u Zaječaru kao i košarkaško igralište u naselju Kraljevica, zatim ureÄ‘enje kuće i dvorišta za potrebe osoba ometenih u razvoju u Zaječaru, rašÄišÄ‡avanje, obeležavanje i ureÄ‘ivanje prostora u i oko Banja pećine i dr. Najveći deo postignutih rezultata na ovim lokacijama, uočljiv je i trajan do današnjeg dana.

Program “Transformator”, Zaječarska inicijativa realizovala je uz podšku Američke agencije za meÄ‘unarodni razvoj (USAID) kroz program „GraÄ‘ansko društvo za budućnost“ koji sprovodi Institut za održive zajednice (ISC).