Razvoj filantropije

Razvoj filantropije je dospeo u fokus interesovanja Zaječarske inicijative još 2008. godine, kada je Inicijativa organizovala i nacionalnu konferenciju posvećenu mogućnostima korišćenja lokalnih resursa od strane organizacija civilnog društva za lokalne teme. Podstrek koji je Zaječarsku inicijativu naveo da razmišlja u ovom smeru je došao pre svega iz ličnog iskustva u radu sa tradicionalnom donatorskom zajednicom i iskustva sa korišćenjem razvojne pomoći. Pored značajnih sredstava koja se ulažu u različite oblasti i teme, nedostaci koji iz ove saradnje proizilaze se pre svega ogledaju u nemogućnosti lokalnih zajednica da utiču na prioritete donatora i same donose važne odluke u vezi sa pomoći, pristupu “odozgo – nadole” i dominatnoj tzv. “donor driven”, odnosno projektnoj logici. Tako je Zaječarska inicijativa počela da razmišlja o načinima kako da se stvori podrška koja će odgovoriti na istinske potrebe i izazove u zajednicama.

Lokalna filantropija

Fondacije za razvoj zajednice

Fondacija Iskorak

Inicijativa za razvoj fondacija WB

Federacija fondacija