Inicijativa za razvoj lokalnih fondacija Zapadnog Balkana

Sedam organizacija i fondacija sa Balkana se okupilo sa idejom da ispitaju mogućnosti  za partnerstvo, investiraju sopsteveno iskustvo i znanje i da stvore regionalnu platformu koja bi imala za cilj da dalje razvija sektor community fondacija na Zapadnom Balkanu. Imajući u vidu simboličan broj ovih fondacija u zemljama regiona, kao i nihove kapacitete za pokretanje lokalnih resursa, regionali pristup pruža daleko više prostora i mogućnosti za učenje i razmenu iskustva i znanja.

 Fondacija tuzlanske zajednice (Bosna i Hercegovina), Regionalna fondacija za lokalni razvoj Zamah, Fondacija za razvoj zajednice Slagalica (Republika Hrvatska) i Trag Fondacija, Fondacija Katalist, Zaječarska inicijativa i Fondacija Iskorak su se okupili po prvi put 2016. godine sa idejom da analiziraju situaciju i okruženje po pitanju lokalne filantropije na Balkanu, kao i da naprave dugoročni plan za razvoj pokreta community fondacija u ovom regionu.